Stavby komínů a opravy - Stavitelství Pígl

Go to content

Main menu

Stavby komínů a opravy

Co umíme

Moderním komín  představuje sofistikované zařízení, které musí splňovat celou řadu přísných kvalitativních a bezpečnostních kritérií. Už dávno nejde o jednoduché šachty vyzděné z klasických plných cihel. Mají vícevrstvou strukturu, která připomíná dílce z velké stavebnice. Nejčastěji sestávají z větších tvárnic s otvory, do nichž se vkládá izolace a vnitřní vložka.Nejčastěji používáme stavebnicový systém Schiedel ,ale i mnoho dalších.Dále nabízíme opravy starších komínů.Normy, kterými je nutno se řídit během výstavby a provozu komínů, je celá řada. Zde uvádíme ty, které jsou z hlediska bezpečnosti a kvality provedení a údržby nejdůležitější.

1. ČSN EN 1443: Komínové konstrukce — Všeobecné požadavky: je zde uveden způsob zatřídění komínů a komínových systémů podle jejich odolnosti vůči teplotám, tlaku, vyhoření sazí, kondenzátu spalin a korozi, včetně údajů o tepelném odporu komína a nejmenší vzdálenost od hořlavých materiálů. ČSN EN definuje souhrnný název – spalinová cesta.

2. ČSN 73 4201: Komíny a kouřovody — Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Týká se navrhování a provádění komínů a kouřovodů (spalinových cest) a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy nebo po její vnější stěně, ale i pro odvody spalin na vnější stěnu budova (na fasádu). Vztahuje se na komíny určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva a specifikuje blíže i způsob kontroly a zkoušení komínů a kouřovodů. Uvedená ČSN neplatí pro volně stojící komíny.

3. NV 91/2010 Sb. o požárních podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vlády stanovuje základní povinnosti majitelů a uživatelů spotřebičů paliv a kominíků při kontrole, revizi a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Určuje také termíny pro kontrolu a čištění.

4. Vyhláška MV č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis převzal část náležitostí původní vyhlášky ke stavebnímu zákonu a nyní komplexně řeší požadavky na požární ochranu staveb, včetně podmínek pro konstrukci a provoz spalinových cest – komínů, kouřovodů a podmínek instalace spotřebičů paliv.

5. Vyhláška MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Vyhláška upřesňuje požadavky stavebního zákona na provádění staveb. Pro komíny a kouřovody jsou zde stanovené základní požadavky na jejich konstrukci, provedení a materiály. Vyhláška zároveň upřesňuje podmínky pro způsob vyústění spalin (nad domem, na vnější zdi) a požadavky na instalaci spotřebičů paliv v objektech.


Back to content | Back to main menu